Yeti?tirme torbalar?

Dutch Plantin çift katmanl? yeti?tirme torbalar?: maliyet tasarrufu sa?lar… çevreyi korur.

Bu özel yeti?tirme torbas? iki katmana sahiptir: altta (5-15mm) bir kat hindistan cevizi tala?? ve üstte ince tozlardan ar?nd?r?lm?? hindistan cevizi lifi. Ara?t?rma ve deneyimler göstermi?tir ki çift katmanl? yeti?tirme torbalar? ideal büyüme ko?ullar?n? sa?lar: dikimden sonra h?zl? ba?lang?ç büyümesi, tüm katman boyunca yatay köklenme ve düzgün drenaj. Asl?nda hindistan cevizi lifi yeti?tirme torbalar? ideal bir ?ekilde kontrol edilebilir ve birçok üründe kullan?labilir: sebzeler, çiçekler ve çilek gibi yumu?ak meyveler.
Hasattan sonra yeti?tirme torbalar? içeri?i di?er ürünlerde veya toprak ?slah?nda kullan?labilir. Bu Hindistan cevizi lifinin sabit yap?s?ndan dolay?d?r. Çok sürdürülebilirdir.
Uluslararas? Bitki Ara?t?rma ’da yap?lan ara?t?rma (Hollanda) Dutch Plantin Optima yeti?tirme torbalar? kullanman?n dikkat çekici avantajlar?n? göstermi?tir.

Bir yeti?tirme torbas?ndaki tüm avantajlar?n bile?imi ile bu sonuçland?.

  • Kolay düzgün geni?leme
  • Yatay kök olu?umu
  • Tabandaki hindistan cevizi tala?lar? sayesinde mükemmel drenaj
  • Art?k ?slak kök olmayaca?? için daha az kök hastal???
  • Ta?yünü ile kar??la?t?r?ld???nda minimum e?itlikte verim
  • Ta?yünü ile kar??la?t?r?ld???nda %20’ye kadar daha dü?ük su tüketimi
  • Gübreden tasarruf
  • Paradan tasarruf.

40” konteyn?r da 17.000 yeti?tirme torbas?na kadar nakliye çok etkili ve sürdürülebilirdir.

Üstün kar???m ve ambalaj

Dutch Plantin, yeti?tirme torbalar?n?n üretimi için ayr? bir tesise sahiptir. Bir üretim sitesi sadece sebze ve çiçek yeti?tirmek için kullan?lan bu yeti?tirme torbas? desteklerinin üretimi için faaliyet göstermektedir. Elbette, substrat?n optimum kar???m?n? elde etmeye daha fazla önem vermekteyiz. Ancak plastik torban?n mümkün olan en yüksek kalitede olmas?n? da sa?l?yoruz. Y?llar süren uzman ara?t?rmalar? ve sürekli geli?imin sonucu olarak mükemmel bir UV dayan?kl?l??? elde etmi? durumday?z.

RHP i?areti

Hem torba hem de içeri?i bütünüyle test edilmi?tir. Yeti?tirme torbalar? konusunda RHP i?areti alan ilk üretici olmam?z tesadüf de?il. Yeti?tirme torbas? desteklerimizin büyük avantajlar?ndan bir tanesi daima do?ru verim ve büyümeden emin olman?z? sa?lamas?d?r. Dutch Plantin’in yeti?tirme torbas? destekleri sipari? üzerine özel olarak da üretilebilmektedir. Uzunluk ve geni?lik konusunda bir dizi seçenek bulunmaktad?r. Ayn? ?ey uzmanlar?m?z?n yak?ndan dan??manl?k deste?iyle gerekliliklerinizi kar??layabilece?i kar???mlar için de geçerlidir. Ayr?ca drenaj delikleri, damlama delikleri, ve bitki delikleri konusundaki tercihleriniz de bize yön verecektir.

DP_E_LayeredGrowbag afbeelding

Optima DPpots

DP_T_Sebzeler afbeelding

DP_T_Cilek afbeelding

specifications

softfruit

Print Friendly, PDF & Email