Üretim süreci

T?m ?r?nlerimizin temeli ayn?: husk yani Hindistan cevizinin kabu?u. Bu kabu?u çe?itli yöntemlerle i?leyerek, ?ç hammadde ?retiyoruz: Hindistan cevizi kumu, Hindistan cevizi cipsi ve Hindistan cevizi lifleri (cocofibres).

Hindistan cevizi kumu veya kokopit

Kabuklar fabrikalar?m?za geldiklerinde, en az alt? hafta merkezi bir yerde depolan?yorlar. Bundan sonra sonraki i?lemeler ba?layabilir. Dövme veya dekortikasyon arac?l??? ile lifler kabuklardan al?n?r, böylece Hindistan cevizi kumu kal?r. Lifleri ald?ktan hemen sonra Hindistan cevizi kumu depo bunkerlerimize nakliye edilir. Orada depolan?r ve y?llanma s?reci ba?lar: Hindistan cevizi kumunun stabilize olmas?. Bu s?reç en az dört ay s?rer. Bitti?inde, kokopiti eliyoruz ve böylece son lifleri de ay?r?yoruz. Ondan sonra Hindistan cevizi kumu kurutuluyor ve preslenme haline göt?r?l?yor. Orada 5 kiloluk bloklara ve briketlere presleniyorlar. Sonra ?r?nler deniz konteynerleri ile nakliye edilir.

Y?kama ve koruma

Elemeden sonra, Hindistan cevizi kumunu daha fazla i?leyebiliyoruz. Böylece Hindistan cevizi kumu, örne?in y?kanabilir. Potasyum, sodyum ve klorür, gibi suda serbestçe çözünür ö?eler ç?kart?l?r. Tuz içeri?i bir EC < 1.0 mS / cm ‘e kadar [1:1.5 su ç?karma yöntemi] azalt?l?r. Onun yan? s?ra Hindistan cevizi kumunu koruyabiliyoruz. Bu s?reç içerisinde kalsiyum [2+] eklenilir ve böylece potasyum [1 +] gibi pozitif iyonlar Hindistan cevizi kompleksinden kald?r?l?r. Bu ?ekilde sadece suda çözünür ö?eleri de?il, ayn? zamanda Hindistan cevizi kompleksine ba?l? ö?eleri de kald?r?l?r. Y?kama ve koruma Hindistan’da, ayn? zamanda Helmond ve Boekel (Hollanda)’da gerçekle?ebilir.

Hindistan cevizi lifi veya cocofibre

Kabuktan ald???m?z lifler, m?kemmel bir ?ekilde b?y?me arac?n?n bir parças? olarak i?lenilebilir. Hindistan cevizi lifleri b?y?me arac?n?n k?lcal i?lemini geli?tirir.

Onun için birkaç s?k? gereksinimlere uygun olmak zorundalar, örne?in uzunluk, kal?nl?k ve EC alan?nda. Dekortikasyon, dövme veya lifleri giderme yöntemleri ile kabuktan (husk) lifleri al?yoruz. Bundan sonra onlar? kal?nl??a göre ay?r?yoruz. Çok ince lifler ç?nk? çok h?zl? bir ?ekilde hazmediliyor ve dolay?s?yla i?lemlerini çabuk kay?p ediyor. Geriye kalan lifler, kaliteye göre s?ralan?yor, özel iste?e göre kesiliyor, y?kan?yor, kurutuluyor ve presleniliyor.

Hindistan cevizi cipsleri

Kabu?u liflere ve Hindistan cevizi kumuna ay?rmazsak, fakat parçalarsak, Hindistan cevizi cipsi geli?ir. Cipsler saks? topraklar?na katk? madde olarak son derece uygundur. Havadar bir kar???m sa?larlar ve ayn? zamanda nemi muhafaza ederler. Cipslerde uygulama m?mk?n olmadan önce, dikkatli bir i?leme tabi tutulurlar. Önce kesilirler ve ondan sonra ya y?kan?rlar ya da korumaya al?n?rlar. Sonra kurutuyoruz ve preslenirler.

Print Friendly, PDF & Email