Vizyon, misyon ve strateji

Vizyon

Dutch Plantin Hindistan cevizi ürünlerinin dünya çap?nda büyük ölçekli bir uygulama te?vik ederek dünyay? daha sürdürülebilir yapmak istiyor. Amac?m?z k?resel olarak bloklar ve growbag çap?nda pazar lideri olmakt?r.

Misyon

Her mü?teriye dünyan?n neresinde olurlarsa olsunlar en ?st?n kaliteli ürünlerle ve mükemmel servis ile pozitif sürpriz yapmak. Bunu tam zincir kontrol? ile elde ediyoruz. Farkl? k?talarda kendi üretim sitelerimiz, büyük stoklar ve teknik bilgi zenginli?i sayesinde kaliteyi ve teslimat güvenilirli?ini % 100 garanti ediyoruz.

Be? ilkelerimiz

Kalite
M??terilere s?rpriz yapmak en ?st?n kaliteyi sa?lamakla ba?lar. Bu alanda hiçbir ?eyi tesad?fe b?rakm?yoruz. Yerel yönetimi ile kendi üretim alanlar ve yüzde yüz kendi çal??anlar?m?z ile, hammaddelerimize tamamen hakimiz. Ayr?ca üretim s?ras?nda sürekli kalite g?vencesi çok önemlidir.

Anla?ma anla?mad?r
M??terilerin bizim ?r?nleri seçmeleri için sadece bize %100 g?venebilirlerse gerçekle?ece?inin fark?nday?z. Söz?nde durmak bir yandan zihniyet, öte yandan uygun ko?ullar? yaratmak meselesidir. Her ikisindede a??r bas?yoruz. Üretim alanlar?m?z? birden çok k?taya yayarak, biz tüm y?l boyunca hava ko?ullar?ndan ba??ms?z ?retim yapabiliyoruz ve teslimat yapabiyoruz. Büyük stoklar?m?z da bir ba?rol oynamaktad?r.

Sosyal ve ilgili
Çal??anlar?m?z bizim için çok önemlidir. Biz onlar?n iyi çal??ma ko?ullar? alt?nda ho? bir ?ekilde i?lerini yapabilmelerini sa?l?yoruz. Ya?am?n zor oldu?u, özellikle Hindistan’da, çal??anlar?m?za bir gelecek in?a etmeleri için yard?m eli uzat?yoruz. Bunu yapmak için her türlü giri?imler geli?tirmekteyiz. Dutch Plantin sosyal sorumluluk için SA 8000 sertifikas?na sahiptir.

Dayan?kl? birlikte çal??mak
Biz m??terilerimize iyi olursak, onlar bize iyi olurlar. Bu kar??l?kl? yarar gelece?imiz için çok önemli olan uzun vadeli ili?kilerin temelidir. Dutch Plantin mü?terilere pozitif sürpriz yapmak istiyor. Hiçbir ili?ki ola?an de?ildir; her mü?teriyi en iyi ?ekilde memnun etmek için kendimizden maksimumu almaya devam ediyoruz. Her gün.

Gerçekçi
Biz do?a ürünleriyle çal???yoruz ve varl???m?z? topra??n ?retimine borçluyuz. Biz bunun her g?n fark?nday?z. Her ne kadar biz büyük dü?ünmeye cesaret etsekte, iki aya??m?z yere bas?yor. Biz sadece ?l?ml?, pragmatik bir yakla??m?n bizi gerçekten ileriye göt?rece?inin fark?nday?z.

Print Friendly, PDF & Email