Tarih

Ara?t?rma

Dutch Plantin kokopit uygulamalar?n? ara?t?rmak için 1984 y?l?nda kurulmu?tur. K?sa zaman içerisinde kokopitin bahçecilik için büyüme yöntemi olarak son derece uygun oldu?u ortaya ç?kt?. Bu 1985’te Hollanda ve ?ngiltere’de çe?itli önde gelen gül yeti?tiricilerinde ve kurumlar?nda ilk denemelere yol açt?. Sonuçlar? o kadar çok ikna ediciydi ki bir y?l sonra kendi yönetimimizde Sri Lanka’da ilk kokopit fabrikam?z? in?a ettik. Buna ek olarak, sat?? pazar?m?z? küçük meyve ve sebze ekimine do?ru geni?lettik.

Geli?im

1994 y?l?nda ?irket ?u anki hissedarlar?n eline geçti ve yeni kapital çekildi. ?kinci fabrikam?z?n in?aat?, Coimbatore’de (Hindistan), ?irketimizin geli?imini h?zland?rd?. ?hracat? bundan sonra do?rudan kaynaktan yapabilmek için, Hindistan’da bir sat?? ofisi kurduk.

1999’da yeni bir piyasa yaratt?k: Hindistan cevizini saks? topraklar? için katk? madde olarak kullanmak. ?retim birimlerimiz artt? ve dört fabrika daha eklendi, hepsi Hindistan’?n en b?y?k Hindistan cevizi bölgelerinin kalbinde. Burda Hindistan ofisimiz de bulunmaktad?r. Be? y?l sonra Helmond, Hollanda’da yeni bir i?leme mekân? açt?k.

2008’de Hindistan cevizi cipsinin ?retimi için Fildi?i Sahilleri’nde yeni fabrikan?n in?aat? ba?lad?.

2010 y?l?nda 2. ?retim yerini açarak Hollanda’daki ?retim kapasitemiz ikiye katland?. Buras? da ayn? Helmond’daki mekân gibi RHP standartlar?na uygundur. Yeni mekânda ayr?ca 4000 m2’lik bir hal yap?ld?. Bu hal bitmi? ?r?nlerin d??ardaki hava etkilerine daha az duyarl? olacaklar?n? sa?lamaktad?r.

2013 y?l?nda Dutch Plantin Hollanda’da 5 kg’luk bloklar?n depolamas? için 5000 m2 b?y?kl???nde bir hal kullanmaya ba?lad?. Hindistan ve Fildi?i Sahillerinden (özellikle musonlardan dolay?) az tedarik oldu?unda, yinede yeterince hammaddenin bulunmas? önem ta??maktad?r.

2014’de Fildi?i Sahillerine coco-15’in ?retimini artt?rmak için b?y?k yat?r?m yap?ld?: Hindistan cevizi liflerine dayal?, saks? topraklar?n? kar??t?rmak için m?kemmel bir Hindistan cevizi hammaddesi.

2015’in sonunda coco-15’in artan talebini sa?layabilmek için, ayn? zamanda ?retimini Hindistan’da ba?latt?k. 2016’da bu özel ?r?n? ?retmek için 2 mekân daha eklendi.

2016’da Hindistan’da çe?itlili?imize yeni bir ambalaj ekledik: 50 litrelik toz Hindistan cevizi içeren çuvallar – kullan?ma haz?r!

2017’de Hindistan’da yeni bir fabrika (CK4) açt?k ve onunla b?y?k çuvallar?n ?retimini y?lda 1 milyon adet ile y?kseltebiliyoruz.

2018/2019’da “CK5” in, ayr?ca b?y?k çuvallar?, coco-15 ve 50 litrelik çuvallar? ?retebilmek için daha fazla makinan?n ona eklenmesi bekleniyor.

Gelecek

Dutch Plantin kaliteden öd?n vermeden, ?retim kapasitesini geni?letmeyi hedefliyor. Artan piyasa talebine yan?t vermek ve onun yan? s?ra ajanlar ve da??t?mc?lardan olu?an yurtd??? a??m?z? geni?letmek istiyoruz

Print Friendly, PDF & Email