Profil

Süreklilik ve kalite

Asya, Afrika ve Hollanda’da 10’dan fazla üretim siteleri ile Dutch Plantin dünya çap?nda kokopit ve di?er Hindistan cevizi ürünleri alan?nda en b?y?k üreticidir. Ve unutmayal?m: en yenilikçi. Bu alanda yenilikçi olarak otuz y?ll?k tecrübe sayesinde üretim süreçlerini bu alanda daha da geli?tirdik.

Böylece siz al?c? olarak, kalitesi tart???lmaz bir odaklanma ile yap?lan ve hatalar?n en az bir riski olan ?r?nlerden yararlan?yorsunuz. Süreklilik burda önemli bir faktördür. Üretim alanlar?m?z? yayarak, biz tüm y?l boyunca hava ko?ullar?ndan ba??ms?z ?retim yapabiliyoruz ve teslimat yapabiliyoruz.

Üretim ve iste?e göre teslimat

Fabrika ve üretim sitelerimizin uluslararas? yay?lmas?, tabii ki, mükemmel bir uyum gerektirir. Bu yüzden merkezi olarak Hindistan’daki ana üretim siteleri aras?nda bir sat?? ekibi ve ayr? Lojistik Departman? olu?turmak zorundayd?k. Birlikte sat?? ve ta??ma organizasyonunu en k?ç?k ayr?nt?s?na kadar koordine ediyorlar.

Yani do?rudan kap?n?za kadar teslim edebiliriz. Her zaman zaman?nda ve çok rekabetçi fiyatlara. Ayr?ca, Dutch Plantin özel ziraat m?hendisleri ve laboratuar teknisyenleri çal??t?rmaktad?r. Onlar, size ?irketinize en uygun kar???m hakk?nda, m?kemmel iste?e özel tavsiyelerde bulunabilirler. Bu kompozisyonu tam sizin iste?inize göre ?retiyoruz ve teslim ediyoruz.

Print Friendly, PDF & Email