Fark? yapan Dutch Plantin Hindistan cevizi

Kalite ve kalite yönetimi
Dutch Plantin için kalite kontrol çok önemlidir. Dolay?s?yla üretim süreci esnas?nda kaliteye çok dikkat ederiz. Örne?in tüm hammeddeleri ç?kard?ktan sonra hemen iklimlendirilmi? depolarda depoluyoruz. Böylece hiç bir?ey olmad???n? ve standartlar?m?za uygun olduklar?ndan emin oluyoruz. Depolardaki beton kuru zeminler her zaman temizdir. O yüzden sürekli ot denetimi yapt???m?zdan ve her hafta üretim sürecinin tüm dönemlerinde numune almam?zdan emin olabiliyoruz. Ayr?ca terminalden ç?kan tüm konteynerlerden numune al?yoruz.

Güvenilir ara?t?rma
Numuneler dikkatlice analiz edilir ve ba??ms?z bir enstitü taraf?ndan kontrol edilir: ECAS. ECAS ürünlerimizin RHP’ nin gereksinimlerine kusursuz bir ?ekilde uymalar?n? sa?l?yor. Tüm fabrikalar?m?zda ayn? kalite standartlar? geçerlidir. Hammadde, ambalaj veya hijyen fark etmiyor. Her üretim sitesinin kendine ait iklimlendirilmi? odalar? olan laboratuvar? vard?r, dolay?s?yla tüm denetlemeler hep ayn? ko?ullar alt?nda yap?l?yor ve böylece sonuçlar temsili ve güvenilir oluyor. Kalite yönetiminin tümü Hollandal? elemanlar?m?zdan birinin sorumlulu?u alt?ndad?r.

Daha fazla bilgi

QUALITY

ORGANIC • USDA • NOP

IMO

SOCIAL •  SA8000

sa 8000

only applies to products labelled accordingly

En büyü?ü ve dünya çap?nda etkin

Dutch Plantin yine Hindistan’da hindistan cevizi ürünlerinde en büyük ihracatç?.

Dutch Plantin profesyonel bahçecilik için yenilikçi, sa?lam ve mü?teri odakl? Hindistan cevizi substratlar? üretiyor. Asya, Afrika ve Hollanda’da 10’dan fazla üretim siteleri ile Dutch Plantin Hindistan cevizi ürünlerinde dünyan?n önde gelen üreticisidir. ?irketin 900 çal??an? vard?r ve 50’den fazla ülkeye ihracat yapmaktad?r. Dutch Plantin kaliteye çok önem vermektedir ve gelece?e do?ru yönelmektedir.

Lojistik Departman?ndaki tutkulu ve deneyimli meslekta?lar?m?z sayesinde neredeyse dünyada teslim edemeyece?imiz hiç bir bölge kalmam??t?r.
Onlar mü?terilerimiz ile yap?lan anla?malar?m?zda önemli bir ba?lant? olmu?tur ve dolay?s?yla tekrar tekrar anla??lm?? teslimat haftas?nda teslim etmeyi ba?arm??lard?r.

Sürdürülebilir ve sosyal olarak ilgili

Biz sosyal sorumlulu?umuzun çok fark?nday?z. Mesela su kullan?m?. Kokopitin y?kanmas? ve tamponlamas? ço?unlukla Hollanda’da yap?l?yor çünkü burda su fazlas?yla mevcut. Ayr?ca at?k suyun ar?tmas?na ve tekrar kullan?m?na fazlas?yla ilgi gösteriyoruz. Fakat bizim ürünümüzün toplumsal avantajlar?da var.

Çimenli?in aksine kokopit k?sa devreli bir hammaddedir. Çimen kaz?nd??? zaman, geri dönmesi için binlerce y?l geçiyor. Hindistan cevizleri a?açta yeti?iyor ve dolay?s?yla tükenmez bir kaynakt?r. Ayr?ca kokopitin çimenlik ve teze?e nazaran çok daha az bir CO2 emisyonu vard?r. Yani sürdürebilinir ve çevre dostu bir alternatif. Üretim ülkelerimizdeki çiftçiler için ek gelir kayna?? sa?l?yoruz, çünkü kabuk sadece lif için sat?lm?yor, fakat ayn? zamanda toz ve cips içinde sat?lmaktad?r. Ürünün daha fazla tan?nmas? yerel yeti?tiriciler için daha fazla gelir demektir. Ayr?ca i?çilerimiz içinde sosyal sorumlulu?umuzu ta??yoruz. Yerel halk için sorumlu ücret geli?meleri ve ayr? bir emeklilik sa?l?yoruz. Ayr?ca i?çilerimiz Dutch Plantin arac?l??? ile sigortal?lard?r.

Daha fazla bilgi