Profesyonel yeti?tiriciler

Sebzeler

Daha fazla büyüme, daha az maliyet

Hindistan cevizi ürünleri sebze yeti?tiricilerine büyük faydalar sa?lamaktad?r. Dutch Plantin ürünleri yüksek miktarda nem ve havay? tutarak sa?l?kl? köklerin büyümesini tetikler ve böylece bitkinin emme kapasitesi reddedilemez biçimde artar. Sonuçta sebzelerin büyüme yetene?i önemli ölçüde artm?? olur. Dahas?, hindistan cevizi torfunun etkisi çe?itli nedenlerle s?kl?kla ve rahatça birkaç mevsim devam eder. Örne?in, torf çoktan çürüdü?ünde hindistan cevizi torfu daha ayr??maya bile ba?lamam??t?r. Bu nedenle ürünün s?kl?kla de?i?tirilmesi gerekmez ve bu da önemli bir maliyet tasarrufu sa?lar. Ayr?ca, hindistan cevizi torfu serbest drenaja sahipken ayn? zamanda bol miktarda su tutar. Üst k?sm? ise oldukça kolay kuruyarak do?al bir koruyucu katman olu?turur. Böylece patojenlerin bitkinin köküne kadar i?lemesi sözkonusu de?ildir.

Özel haz?rlanm?? kar???mlar

Dutch Plantin’in hindistan cevizi ürünleriyle özel bir tan???kl??? vard?r çünkü yirmi y?ldan fazla süredir bunlarla ilgileniyoruz. Yani bize sadece en üst kalitede bir ürün için de?il sizin özel durumunuza en iyi uyan substrat konusunda tavsiye almak için de gelebilirsiniz. Sonuçta her bitkinin ?smarlama bir çözüme gerek duydu?unu çok iyi biliyoruz.

DP_T_Sebzeler afbeelding

Çiçekler

Geleneksel substratlara ideal bir alternatif

Geçti?imiz yirmi y?lda hindistan cevizi torfu çiçek yeti?tirme konusunda üstün bir ürün olarak de?erini kan?tlam??t?r. Dahas?, Dutch Plantin’in kökleri gül yeti?tiricili?inden gelir. Ba?ka bitkiler üzerinde gerçekle?tirilen testler hindistan cevizi torfunun di?er substratlara göre kusursuz bir alternatif oldu?unu h?zla göstermi?tir çünkü yüksek lignin içeri?ine sahip olman?n yan? s?ra özelliklerini y?llar boyunca koruyabilmektedir. Bu da su ve hava içeri?inin sabit kalmas?n? sa?lar. Bu durum bitkinin emi? kapasitesini önemli ölçüde art?ran sa?l?kl? köklerin geli?imi için çok önemlidir.

Hem üretici hem tedarikçi

Dutch Plantin, ürünlerimizde de görülebilece?i gibi çiçek yeti?tirme konusunda oldukça fazla deneyime sahiptir. Neden bahsetti?imizi iyi biliyoruz ve ayn? anda say?s?z substrat üzerine odaklanmak yerine hindistan cevizi üzerine yo?unla??yoruz. Ayr?ca tüm üretim süreci üzerinde kontrol sahibiyiz. Yani ürünlerimizin kalitesi konusunda kat? bir gözetim mekanizmas?n? muhafaza ediyoruz. Ve üretimin ötesine geçiyoruz. Uzmanlar, laboratuar elemanlar? ve ziraat bilimcilerden olu?an deneyimli ve uzman bir ekibe sahibiz.

DP_E_LayeredGrowbag afbeelding

Yumu?ak meyveler

Hem etkili hem sürdürülebilir

Çilekten bö?ürtlene, ahududundan k?z?lc??a yumu?ak meyveler hindistan cevizi torfu ile mükemmel bir büyüme göstermektedir. O halde yeti?tiricilerin torf yerine hindistan cevizi torfu her geçen gün daha fazla seçmesine ?a?mamal?. Avantajlar ortada. Hindistan cevizi torfu suyu daha uzun süre tutar ve iyi havaland?rmal? bir yap?ya sahiptir. Bu durum hem serada hem de d??ar?da sebzelerin büyümesini fark edilir biçimde tetiklemektedir. Ayr?ca, hindistan cevizi torfu uzun süre dayan?r. Torfun aksine hindistan cevizi torfu çürümez ve yap?s?n? korur.

Dayan?kl?l?k ve devaml?l?k

Hindistan cevizi torfu belirgin ?ekilde dayan?kl? ve serbest drenaja sahip bir üründür fakat ayn? zamanda yüksek bir su tutma kapasitesine sahiptir. Ayr?ca, substrat?n üst katman? oldukça h?zl? ?ekilde kuruyarak patojenlerin köklere ula?mas?n? engelleyen koruyucu bir katman olu?turur. Dutch Plantin hindistan cevizi ürünlerinde dünya lideri bir üretici ve tedarikçidir. Bol miktarda deneyimden olu?an bir kombinasyona sahip olmam?z ve özellikle de üretim sürecinin yak?ndan takibi ve uzman laboratuar kadrosu ve ziraat bilimcilerden olu?an ekibimiz sayesinde geni? bir aral?kta yüksek kaliteli ürünler sa?layabiliyoruz. Ne zaman isterseniz.

DP_T_Cilek afbeelding

Print Friendly, PDF & Email