Mü?terilerimiz

worldwide sales dutch plantin

  • Fabrikadan do?rudan sat??
  • güvenilir teslimat
  • teknik destek

Çe?itli bahçecilik konsantrasyon alanlarda, yak?ndan yerel ortaklar?m?zla birlikte çal???yoruz.

Mü?terilerine en iyi hizmeti sunabilmeleri için onlara ticari ve teknik alanda destek veriyoruz. Hindistan cevizi türü ve kalitesini seçmekle ba?l?yor her?ey. Sonra ekime ba?lamadan önce do?ru haz?rl?klar? yapmak önemlidir.

Bu destek ile profesyonel üreticinin kilo veya parçalar ve kalite konusunda en yüksek verim için ba?ar?l? olmakta en iyi ?ans? vard?r.

Daha fazla ortak ar?yoruz.

Dünyan?n çe?itli bahçecilik konsantrasyon alanlarda hâlâ iyi bir orta?a ihtiyac? vard?r. Substrat üzerinde bitki ve çiçek yeti?tiricilerine tedarik etmekte etkinmisiniz ve paketinizi geni?letmeye ihtiyac?n?z m? var, olanaklar konusunda görü?mek için lütfen bize ula??n.

Hindistan’daki bölümlerimizle olan do?rudan irtibattan dolay? ?ngilizce dilinde ileti?im kurabilmemiz önemli bir ko?uldur.

Print Friendly, PDF & Email